De derdewereldbeweging: een nieuwe sociale beweging en een netwerkbeweging.

De derdewereldbeweging wordt in Vlaanderen algemeen beschouwd als de best gestructureerde en georganiseerde van de nieuwe sociale bewegingen. De auteur stelt echter voor om eerder de term "netwerkbeweging" te hanteren. Deze metafoor duidt beter dan "nieuwe sociale beweging" de diffuse, heterogene, amorfe en steeds wijzigende architectuur aan van deze beweging. Niet alleen is de beweging een netwerk van niet minder dan vijf verschillende generaties niet-gouvernementele organisaties die vaak contradictorische visies en strategieën aanbieden. In toenemende mate zoeken niet-domeinspecifieke organisaties (scholen, syndicale organisaties, andersglobalistische netwerken) aansluiting bij deze netwerkbeweging.