De Société de Médecine Mentale de Belgique in transnationaal perspectief (1869-1900)

De Société de Médecine Mentale de Belgique in transnationaal perspectief (1869-1900) - Samenvatting

In de negentiende eeuw kwam de Société de Médecine Mentale de Belgique (SMMB) tot stand — een genootschap dat de Belgische psy- chiaters verenigde, kennisuitwisseling moge- lijk maakte en problemen in de Belgische psy- chiatrie aankaartte. Het gedachtengoed en de meningen van zowel Belgische artsen als die van hun buitenlandse collega’s circuleerden tijdens de bijeenkomsten van de vereniging. Tot nu toe is onderzoek naar deze transnati- onale contacten, met name in Belgié, sterk op de vlakte gebleven. Nochtans wordt de negentiende eeuw niet enkel gekenmerkt door de opkomst van de natie, maar ook door een toename van grensoverschrijdende netwer- ken. Dit artikel vormt dan ook een aanzet tot het opvullen van deze leemte door enerzijds te focussen op hoe de SMMB zich internatio- naal profileerde en door anderzijds aandacht te besteden aan de impact van buitenlandse ‘alienisten’ op de Belgische psychiatrie. De SMMB moest zichzelf buiten de lands- grenzen positioneren om zowel in eigen land als daarbuiten aan wetenschappelijk prestige te winnen. Daarnaast trachtte de vereniging haar buitenlandse connecties als drukkings- middel te gebruiken om de nationale regering tot actie te bewegen en de Belgische psychi- atrie naar hetzelfde niveau te tillen als die in haar buurlanden. De aanpassing aan (inter) nationale ideeén en debatten stond hier cen- traal en resulteerde binnen de psychiatrische gemeenschap in een spanningsveld tussen het nationale en internationale niveau.

La Société de Médecine Mentale de Belgique dans une perspective transnationale (1869-I9OO) - Résumé

Au dix-neuviéme siécle naissait la Société de Médecine Mentale de Belgique (SMMB), une société réunissant les psychiatres de Belgique. Cette société permit d’échanger les connais- sances et d’aborder les probleémes rencontrés par la psychiatrie belge. La pensée et les opi- nions, tant des médecins belges que de leurs collégues étrangers, circulérent a l’occasion des réunions de cette association. Néanmoins, la recherche concernant ces contacts transna- tionaux, notamment en Belgique, est jusqu’a aujourd’hui restée relativement timide. Pour- tant, le dix-neuviéme siécle n’est pas seu- lement caractérisé par la construction de la nation. C’est aussi un siécle caractérisé par l’augmentation des réseaux transnationaux. Cet article constitue donc une premiére ten- tative de combler cette lacune. II tente, d’une part, de se focaliser sur la fagon dont la SMMB s’est profilée internationalement, et d’autre part, de s’intéresser a |’impact des aliénistes étrangers sur la psychiatrie belge. En effet, la SMMB a dd elle-méme se positionner a l’étranger afin de gagner en prestige scien- tifique a l’intérieur et a |’extérieur du pays. De plus, l’association se servit de ses connec- tions internationales pour pousser le gouver- nement belge a agir et a hisser la psychiatrie belge au méme niveau que ses voisins. L’adap- tation des idées et des débats (inter)nationaux a été centrale et entraina une tension entre les niveaux national et international au sein de la communauté psychiatrique.

Abstract

The Société de Médecine Mentale de Bel- gique (SMMB) was created in the 19" cen-tury. This society united the Belgian psychia- trists, made knowledge sharing possible and raised awareness of problems in the Belgian psychiatric world. During the meetings of the society, ideas and opinions of Belgian physi- cians as well as their foreign colleagues, were exchanged. Until now, research on these trans- national contacts, particularly in Belgium, had been very superficial. Yet, the 19 century did not only see the advent of the nation, but also of more and more transnational networks. This article aspires to fill this void by focus- ing on the international profiling of the SMMB and by studying the impact of foreign alienists on Belgian psychiatry. To gain scientific sta- tus in Belgium as well as abroad, the SMMB needed to position itself outside the national borders. Furthermore, the society used its for- eign connections to put pressure on the gov- ernment in an attempt to bring Belgian psy- chiatry to the same level as in its neighbouring countries. The adaptation of (inter)national ideas and debates was central to its policy and resulted, within the psychiatric community, in tensions between the national and the inter- national level. 169