Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LIV, 2024, 1

Na een jaar met meerdere themanummers, bevat het eerste nummer van de jaargang 2024 opnieuw vier losse bijdragen. In het eerste artikel, zoeken Dorien Styven (archivaris van Kazerne Dossin) en Veerle Vanden Daelen (conservator en coördinator collecties en onderzoek Kazerne Dossin) verklaringen voor de zogenaamde ‘Antwerpse specificiteit’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier om de vaststelling dat het aantal gedeporteerde Joden uit Antwerpen beduidend hoger ligt dan het Belgische gemiddelde. Het tweede (Nederlandstalige) artikel komt van de jonge historicus Felix Deckx (FWO-aspirant aan de KU Leuven). In zijn bijdrage, kijkt hij naar de impact van de zogenaamde Sulfonentherapie op drie Belgisch-Congolese leprozerieën in de Evenaarsprovincie (1940-1960). Het derde (Engelstalige) artikel is van de hand van Pascal Delwit, hoogleraar aan het departement Politieke Wetenschappen aan de ULB. Hij analyseert de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen van 1946 met een kritische blik op de zeer relatieve overwinning van de Kommunistische Partij van België. Met het vierde eveneens Franstalige artikel zitten we opnieuw bij een jonge onderzoeker die zijn herwerkte masterscriptie als artikel publiceert. Brice Prince, wetenschappelijk medewerker van het Maison de Sciences Humaines aan de ULB, schetst de geschiedenis van het Œuvre de Secours pour les Victimes de la Guerre en Belgique, het Canadese luik van de internationale solidariteit voor België tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog.

Nieuwe auteursinstructies

Onze auteursinstructies zijn aangepast. Naast enkele vereenvoudigingen, werden de instructies ook gestroomlijnd en werden kleine inconsistenties geschrapt. Voor alle kandidaat-auteurs, gelieve dus deze nieuwe richtlijnen te gebruiken voor uw artikel.

Laatste nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs