Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVIII, 2018, 3

2018 3

Deze publicatie is unicum omwille van het feit dat ze volledig gebaseerd is op masteronderzoek. In totaal bestaat ze uit vier artikelen.

Het eerste artikel  gaat over de bestraffing van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog in de Oostkantons in België. Om dit te onderzoeken wordt het interneringskamp van Verviers als case gebruikt. Het volgende artikel behandelt  het toekomstbeeld  dat in de Vlaamse verzetspers over België ontwikkeld werd gedurende de Tweede Wereldoorlog.  Het voorlaatste artikel onderzoekt, op basis van gerechtelijke bronnen, wat de positie van niet-gediplomeerde vroedvrouwen was tegenover hun officieel gediplomeerde collega’s tijdens de 19e eeuw. Tot slot is er het laatste artikel dat de relatieve zwakte van de Belgische diplomatie na de Eerste Wereldoorlog onderzoekt, als een van de oorzaken van het uitblijven van de internationale bestraffing van oorlogsmisdaden

Articles