Meer dan een parade mooie mannen. Filmvertoningen in de Vlaamse holebibeweging (1970-1990)

Film draagt in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van percepties op menselijke seksualiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er, sinds de seksuele revolutie, steeds meer aandacht is uitgegaan naar de manieren waarop film heeft bijgedragen tot de appropriatie en cultivatie van zowel individuele als collectieve seksuele identiteiten. Parallel met de ontwikkeling van een emancipatorische homobeweging in de jaren 1970, zien we de bloei van de zogenaamde queer film studies en een groeiende aandacht voor de filmische verbeelding van homoseksualiteit. De wijze waarop film in de homo- en lesbiennebeweging geïncorporeerd geweest is, lijkt echter aan de aandacht van onderzoekers ontsnapt te zijn. Vooral de periode 1970-1980, die nochtans een belangrijk tijdsgewricht voor de geschiedenis van de homo-emancipatie uitmaakt, is onderbelicht geweest. Dit onderzoek peilt voor de periode 1970-1990 naar het filmbeleid van diverse Vlaamse holebigroepen, door filmscreenings en festivals aan een diepte-analyse te onderwerpen. Hierbij worden de ontwikkelingen in zowel programmatietendensen als de achterliggende motieven van de organisatoren in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat zich over een tijdspanne van twintig jaar een transitie in zowel filmvisie als programmatievoorkeuren heeft voorgedaan. Waar de militante en radicale tak van de beweging aan het eind van de jaren 1970 met film vooral een politiek en emancipatorisch statement leek te willen maken, raakt film in de het daaropvolgende decennium steeds meer verankerd in een sensibiliseringsstreven. Niet langer confrontatie, maar identificatie werd het centrale uitganspunt. De met erotiek doordesemde arthouse-prent boette in aan populariteit, ten voordele van films die een conventioneler, maar herkenbaarder narratief brachten. Deze ontwikkelingen deden zich parallel voor met een verschuiving in beleidsvisie van de beweging, waar militantisme steeds meer plaats maakte voor een lobbygerichte en sensibiliserende werking.